Privacitat i Avís Legal

La utilització d’aquesta web li atribueix a vostè la condició d’usuari i implica la seva acceptació plena i sense reserves a totes i cadascuna de les
disposicions incloses en aquest Avís Legal, pel que si vostè no està d’acord amb qualsevol de les condicions aquí establertes, no haurà utilitzar / accedir a aquesta web.

[1] CONDICIONS D’UTILITZACIÓ DEL WEB

[1.1] Els visitants d’aquesta web tenen la consideració d’usuaris del mateix, que trobaran informació relacionada amb el tipus d’activitat, productes i serveis que realitzem.

[1.2] La informació i els materials inclosos a la web han estat obtinguts de fonts considerades com fiables. No obstant això, malgrat haver pres precaucions i mitjans raonables per assegurar la fiabilitat de la informació, no es garanteix que aquesta sigui exacta, completa, i / o actualitzada. Conseqüentment, declinem qualsevol responsabilitat per l’omissió d’informació o per la publicació d’informació errònia apareguda en aquesta web.

[1.3] La informació exhibida i / o facilitada per aquesta web ha de tenir la consideració, per part de l’usuari, d’informació general, sense que això signifiqui que pugui estimar tal informació com a element determinant per a la presa de decisions per part de l’usuari del web, de manera que declinem tota responsabilitat derivada de la manca de verificació de la mateixa, i de forma específica s’ha d’entendre que aquesta informació, sotmesa a la normativa vigent a Espanya, no va destinada a aquells usuaris que actuïn sota altres jurisdiccions d’Estats que exigeixin el compliment de requisits diferents per a la posada a disposició, divulgació o publicitat de serveis relatius a les activitats i / o serveis
publicitats en aquesta web.

[1.4] Com prestadors de serveis de la societat de la informació, ens reservem el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en aquesta web, podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació, sense previ avís. Especialment, queda reservat el dret a eliminar, limitar o impedir l’accés a la web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies aliens a nosaltres que, segons el nostre criteri, disminueixin o anul • lin els nivells de seguretat estàndard adoptats per a l’adequat funcionament d’aquesta web.

[1.5] Com prestadors, podríem en qualsevol moment establir procediments tècnics legals per obtenir informació anònima sobre els visitants, el que significaria, en qualsevol cas, que aquesta informació no podria ser associada de cap manera a un usuari concret i identificat. Aquest tipus de procediments conserven dades com el nom de domini del proveïdor que dóna accés a la xarxa a l’usuari, la data i hora d’accés a la nostre web, l’adreça d’Internet des de la qual va partir el link o enllaç que dirigeix a la nostra web, el nombre de visitants diaris de cada secció, i dades de naturalesa anàloga. La fi de les dades i informació recollida és estadístic, de tal manera que ens permeti adquirir un major coneixement sobre l’activitat dels visitants de la web, en nom de millorar el mateix i / o augmentar la presència online.

[1.6] Els usuaris, en qualsevol moment, podrien desactivar els procediments d’obtenció d’informació al • ludits en el punt mencionat anteriorment mitjançant la modificació dels paràmetres de configuració del seu navegador. No obstant això, la desactivació a la qual s’al • ludeix aquí no afecta o interfereix en la navegabilitat dels usuaris a la nostre web.

[1.7] L’usuari ens autoritza expressament i inequívocament a obtenir i tractar la informació que es generi com a conseqüència de la utilització d’aquesta web, amb l’única finalitat d’oferir-li una navegació més personalitzada i eficient.

[2] RESPONSABILITATS

[2.1] Com prestadors, declinem qualsevol responsabilitat respecte a la informació exhibida en aquesta web, procedent de fonts alienes a nosaltres, així com dels continguts que no hàgim elaborats.

[2.2] La funció dels enllaços (links) que apareixen en aquesta web és única i exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquesta web. Per tant, no serem, en cap cas, responsables del resultat obtingut de l’accés a aquests enllaços o links.

[2.3] En cap cas, serem responsables de les pèrdues, els danys o els perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin sorgir per l’accés i / o ús de la web, el que inclou els produïts en sistemes informàtics o els provocats per virus o activitats il • lícites de pirates informàtics (Hackers). Així mateix, tampoc serem responsables dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat d’aquesta web i, en mode algun, de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les telecomunicacions.

[2.4] Com prestadors, no ens responsabilitzem de cap manera de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats en les seves pàgines web o obtinguts electrònicament d’aquesta web.

[3] POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

[3.1] Com prestadors, garantim la protecció de les dades dels nostres clients i usuaris. Aquesta web no reconeix de manera automática cap dada referent a la identitat dels visitants de les seves pàgines.Moehs Ibèrica S.L. no utilitza cookies per recollir informació dels usuaris des de la seva pàgina web ni registra les seves adreces IP. Les dades que el sistema registra de manera automàtica, com el seu número d’IP, només tenen funcions estadístiques, no d’identificació.

L’usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals que voluntàriament ha subministrat per a l’accés a algun dels serveis de la web i que són necessaris per a la prestació d’aquests serveis, així com per a l’oferta i contractació d’altres productes i serveis de Moehs Ibèrica SL. Les dades personals recollides seran incorporades als corresponents fitxers titularitat de Moehs Ibérica, S.L., amb domicili social al polígon Rubí Sud, Cèsar Martinell i Brunet 12 A, 08191 Rubí (Barcelona), Espanya.

L’usuari presta el seu consentiment perquè Moehs Ibérica S.L. cedeixi les seves dades a empreses del grup al qual pertany, així com a altres amb les quals conclogui acords amb l’única finalitat de millorar la prestació del servei, respectant en tot cas la legislació espanyola sobre protecció de les dades de caràcter personal.

[3.2] Com prestadors de serveis de la societat de la informació i responsables dels fitxers de dades personals, informem als usuaris d’aquesta web que totes les dades de caràcter personal seran tractades amb absoluta confidencialitat, sent utilitzats per a les finalitats que han estat sol • licitats, en respecte a la Llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, LOPD) i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (d’ara endavant, RGPD), aquesta labor de recopilació de les dades es regirà a partir dels termes descrits a continuació:
Informació sobre la recopilació, finalitat, legitimació i temps de conservació de les dades de caràcter personal.

[3.3] Com a responsables dels fitxers de dades personals, som els que assumim la responsabilitat en l’adopció de mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa per protegir la confidencialitat i integritat de la informació, d’acord amb el que estableix la
LOPD, la LSSI-CE, i altra legislació aplicable.

[3.4] L’usuari consent inequívocament que aquelles dades de caràcter personal que faciliti siguin tractats per a la seva recollida, registre en els fitxers de Moehs i utilització amb les següents finalitats:Gestionar el motiu del seu contacte i donar-li tràmit a nivell administratiu, gestionar el registre de l’usuari en la intranet de la pàgina web, prestar els serveis assenyalats en la nostra pàgina web
Gestió administrativa, comptable i fiscal, remissió de comunicacions comercials, promocionals o publicitàries, incloent-se l’enviament de Newsletter en les condicions que s’exposaran en l’apartat corresponent.

[3.5] L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, pel que ens reservem el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin conforme a dret.

[3.6] Qualsevol usuari registrat pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel.lació de les seves dades de caràcter personal, respecte de les seves dades personals en els termes previstos en la Llei, proporcionats a través d’aquesta web, mitjançant comunicació escrita per correu electrònic a info@moehs.es.

[3.7] Es comunica als usuaris que les dades de caràcter personal seran conservats fins que hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a la finalitat pels quals van ser recaptats o registrats en els nostres fitxers. Posteriorment, les dades de caràcter personal que compleixin aquesta condició seran suprimits, tret que existeixi una norma de rang legal que habiliti la seva conservació. Destacar que, de la mateixa manera, les dades de caràcter personal seran suprimits en el cas que l’usuari exerceixi el dret de cancel·lació d’aquests.

[3.8] L’usuari té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que es vulneren els drets anteriorment exposats en la present política de privacitat o si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i la Llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

[4] PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL • LECTUAL

[4.1] La totalitat d’aquesta web (textos, imatges, marques, logotips, arxius d’àudio, arxius de programari, combinacions de colors, etc.), així com l’estructura dels seus continguts, es troben protegits per la normativa de Propietat Intel • lectual i Industrial, i no poden ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació o qualsevol altra forma de difusió no autoritzada expressament per nosaltres, com a prestadors i titulars d’els drets intel • lectuals. Per tant, l’accés a aquesta web no atorga als usuaris cap dret ni titularitat sobre els drets de propietat intel • lectual i / o industrial dels continguts d’aquesta web.

[4.2] Com titulars dels drets intel • lectuals d’aquesta web, ens reservem la possibilitat d’exercir les accions legals que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel • lectual i / o industrial.

[5] LEGISLACIÓ APLICABLE I FUR

[5.1] Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola al • ludida anteriorment o per qualsevol altra no explícitament indicada però d’aplicació obligatòria. Per tant, l’usuari d’aquesta web renuncia expressament al fur que li correspongui, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la Vila de Barcelona.

[6] DACES DE IDENTIFICACIO DE REGISTRE

[6.1] Les dades de registre del titular d’aquesta web son les següents:
Nom o raó social: MOEHS IBERICA, S.L.
Codi de Identificació Fiscal: B62020326 SOC. UNIP. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, T. 32015, F.80, Sec. General, H. B201383, Inscripció 1ª
El domicil del titular d’aquesta web, a efectes de comunicacions i drets, es el següent:
Pol. Ind. Rubí Sur – César Martinell i Brunet, 12 A
08191 RUBÍ (BARCELONA)
T 34 93 586 05 20